"Вземане на решения при кризи на регионалната сигурност"


Бузов, Вихрен (2016) "Вземане на решения при кризи на регионалната сигурност" Защитена дисертация за научна степен "ДОКТОР НА НАУКИТЕ" в професионално направление 9.1 Национална сигурност


 Обект на това дисертационно изследване са регионалните измерения на международната сигурност, а неговият предмет е вземането на решения за преодоляване на кризите на регионалната сигурност в глобалната епоха. Основната цел е изработване на теоретичен модел на тези кризи, приложим за обяснение и прогнозиране на развитието на определени знакови конфликти. Той може да се използва за адекватен анализ на причините, хода и пътищата за преодоляване на регионални кризи. Моделът разкрива регионалните измерения на глобалното противопоставяне между суперсилите и дава възможност да се установят теоретичните недостатъци на глобалисткия подход към кризите. Основно методологично средство е политическата теория на решенията, която разглежда механизма на решенията в сферата на сигурността и критериите за тяхната рационалност. В методологичен план са приложени и елементи от логиката и системната теория. Основният понятиен апарат е заимстван от теорията за регионалните комплекси на сигурността на Копенхагенската школа и от геополитическия анализ, което позволява да се намери оптималната връзка между регионалното и глобалното равнище на сигурността. В дисертацията е реализиран интердисциплинарен подход към проблемите на националната и международната сигурност в глобалната епоха на основата на науките за сигурността, философията и социалните науки. Обосновани са възможностите за прилагане на теорията на решенията и теорията на игрите към обяснението, прогнозирането и разрешаването на кризи на международната сигурност. Теорията за регионалните комплекси на сигурността е доразвита чрез съчетаване на конструктивистки и обективистки подходи в модела за обяснение на регионалните кризи и вземането на решения за тяхното преодоляване.
  Дисертация
 кризи на регионалната сигурност, регионални комплекси за сигурност, вземане на решения
 
  13130
 Вихрен Бузов

1. Цанов И., 2018, Управленско решение: теория и практика, Сдружение "Българска асоциация на конфликтолозите", С., с.77-78, ISBN 978-619-90235-7-0

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/