Ретроспективни щрихи към чуждоезиковото обучение в България (CD, в съавторство)


Белчева, Весела (2017) Ретроспективни щрихи към чуждоезиковото обучение в България (CD, в съавторство) Велико Търново: "Ивис", 96 с., ISBN 978-619-205-049-8


 Разработката е предназначена както за студентите – бъдещи преподаватели по чужди езици, така и за по-широк кръг от читатели, проявяващи интерес към чуждоезиковото обучение в миналото и настоящето. Обзорно се представят някои основни методически постановки, а така също учебници и дидактични материали, които биха могли да провокират разнопосочни изводи за съвременното обучение по чужди езици, тъй като широк диапазон от въпросите и задачите на модерното чуждоезиково обучение са били обект на научен интерес и в миналото.
  Учебник / Учебно помагало
 чуждоезиково обучение, исторически ракурси, обща характерология


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  13123
 Весела Белчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/