Българо–латинските войни от първата половина на XIII в. Опит за количествен анализ. – В: Сб. от конференция по повод 830 годишнината от въстанието на Петър и Асен, Велико Търново, 26-28 октомври 2015 г. Ред. Пл. Павлов, Н. Кънев, Н. Хрисимов. – Велико Търново: „Абагар”, 2016, с. 178–187. Print ISBN 786191681761. COBISS.BG-ID - 1286166244


Иванов, Ивелин (2016) Българо–латинските войни от първата половина на XIII в. Опит за количествен анализ. – В: Сб. от конференция по повод 830 годишнината от въстанието на Петър и Асен, Велико Търново, 26-28 октомври 2015 г. Ред. Пл. Павлов, Н. Кънев, Н. Хрисимов. – Велико Търново: „Абагар”, 2016, с. 178–187. Print ISBN 786191681761. COBISS.BG-ID - 1286166244 Велико Търново


 Summary The article focuses on the Bulgarian-Latin wars of the first half of the 13th century. The author applies a quantitative methodology analysing several aspects of these military conflicts. First, the author analyses the written source information about the number and the losses of opposing forces. Also, it is carried out a comparison of the effectiveness of both sides (Bulgarians and Latins) in the military conflicts under question. In conclusion, the author summarizes the outcomes of the quantitative analysis and concludes that the war from 1205–1213 was the most intense and strategic of all Bulgarian-Latin wars. The author underlines the political background of this intense and bloody conflict, especially in the period between 1205 and 1211, when the two opposing forces fought for the redistribution of the Byzantine heritage in Trace.
  Доклад
 Българо-латински войни, Латинска империя, количествен анализ
 Издадено
  13121
 Ивелин Иванов

1. VASILE MĂRCULEȚ. Campania antilatină vlaho-bulgaro-cumană din ianuarie 1206. Bătălia de la Roussion (31 ianuarie 1206). – REVISTA DE ISTORIE MILITARĂ, nr. 1-2, 2017, pp. 1-10. ISSN 1220-5710 http://ispaim.mapn.ro/app/webroot/fileslib/upload/files/RIM/RIM%201-2%202017.pdf Цит. с. 6.

2. Христов, Янко. „И [настъпи] много голяма скръб във войската…”. Още за два похода в Беломорието и Южна Македония през XIII век*. Сб. Добруджа: Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Георги Атанасов, 32, 2017, с. 409-413. ISSN: 0205-2210. COBISS.BG-ID - 1119807204 Цит. с. 409.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/