Младежко лидерство - наръчник за професионалисти.


Тасевска, Даниела (2015) Младежко лидерство - наръчник за професионалисти. В: България: ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - Велико Търново, 2015


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  13108
 Даниела Тасевска

2. Цитирано от: Тасевска, Д. Методологически аспекти на неформалния образователен подход „Младежко лидерство. – В: Тасевска, Д., Т. Калейнска, Г. Дянкова, М. Калейнска – Младежко лидерство. Наръчник за професионалисти. Велико Търново: ЕИЦ, 2015, с. 6 – 22. Цитирано в: Калейнска, Т. Участие на гражданските организации в процеса на преподаване на Европа. В: ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ СЛЕД 2020 Г. – НОВА ЕВРОПА В НОВ СВЯТ. Доклади от Шестата международна научна конференция на катедра „Европеистика“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Катедра „Европеистика“, „Жан Моне“ Център за високи постижения. ISBN 978-954-07-4751-4

1. Цитирано в: Dyankova, G. Research of Cognitive Exchange Specifics in Teachers Academic Training. – International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 2018,Volume 6, Issue 3, issued on December 20/2018, pp. 1-14. ISSN 2334-847X (Printed), ISSN 2334-8496 (Online. LSEVIER/SCOPUS.: http://www.ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/28 Цит. на с. 8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/