A model of educational policy to stimulate the process of multi-integration by Promoting policultural identity.


Тасевска, Даниела (2016) A model of educational policy to stimulate the process of multi-integration by Promoting policultural identity. В: International journal KNOWLEDGE "THE TEACHER OF THE FUTURE" 2016: 59-63. Vol. 13.1, Skopje 2016: 59-63. GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR 1.02. ISSN 1857-923X (for e-version) ISSN 2545-4439


 Настоящият текст насочвa авниманието към значението на училищната възраст за успешността на социалната адаптация към интегралното общество и за формирането на поликултурната идентичност. Откроени са водещи тенденции за социокултурното развитие на личността в училищната възраст: от една страна – добиване на личностна уникалност (индивидуалност); от друга страна – формиране на социабилност, т. е. изграждане на поведенчески стереотип, който подпомага мултиинтеграционните процеси и утвърждава поликултурната идентичност. Това обуславя необходимостта от целенасочени възпитателни взаимодействия на учителите към учениците и концентрирана педагогическа работа за прилагане на образователна политика, която стимулира мултиинтеграционния процес, в контекста на интегралното общество и е в подкрепа на поликултурната идентичност при реализиране на социалното взаимодействие. Разгледани и коментирани са ползите от промотиране на модела за образователна политика в подкрепа на мултиинтеграционния процес и поликултурната идентичност. В тази връзка се подчертава, че преодоляването на затрудненията и негативните преживявания от сблъсъка с етническите различия през етапа научилищната възраст изисква психологопедагогическа работа с учениците, която е базирана върху приемане на цялостната личност; насочена към себеоткриване на вътрешните ресурсии насърчаване на използването им в ежедневието. Аргументира се тезата, че прилагането на подобни възпитателни взаимодействия е отвъд традиционните професионални умения на педагога и предполага развитие на специфични метапедагогически компетенции у съвременния учител.
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Психология
Социални, стопански и правни науки
Хуманитарни науки

Humanities
Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  13107
 Даниела Тасевска

3. Цитирано в: Прицас, Д. Психокорекционна работа с лица със синдром на Даун за развиване на умения за социална адаптация. В: Изследаване и практика, Библиотека ДИОГЕН, Книга ПСИХОЛОГИЯ. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", с. 1-234, ISBN 978 - 619-208-192-8, ISSN 1314-2763.

2. Цитирано в: Filipova, N., M. Shehova-Kanelova (2018) Higher school preparation and realization in conditions of market economy. Institute of Knowledge Management, Scopje, Papers Vol. 23.1, pp.119-122, p.120 ISSN 1857-923X, (EBSCO HOST, Global Impact and Quality Factor 1.322).

1. Цитирано в: Topolska, E. "Professional – pedagogical preparation of students – future children's teachers for work with children with special educational needs /comparative research/." Institute of Knowledge Management, Scientific Papers Vol.20.1, Education and Social Sciences - Knowledge in Practice, Skopje, 2017, EBSCO HOST Global Impact&Quality Factor 1.322 (2016) , p. 413-418, ISSN 2545-4439: 2017 г.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/