Образование за равни права


Тасевска, Даниела (2014) Образование за равни права Велико Търново, Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», гр. В. Търново, 2014 г., с. 254. ISBN 978-954-524-952-5 COBISS.BG-ID 1265751780


 Технологично осигуряване на класни ръководители за оптимизиране на възпитателното взаимодействие с учениците
  Книга
 субект-субектни отношения; метапедагогически компетентности; поликултурна идентичност; интегрално общество.


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  13102
 Даниела Тасевска

5. Цитирано в: Рашков, Г. Р. (2019). СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ МЕХАНИЗМИ ЗА ЕФЕКТИВНО ПОЛИТИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ (ПОЛИТИЧЕСКА ВЛАСТ И ПОЛИТИЧЕСКО ЛИДЕРСТВО). В: Национално практическа конференция по Психология - теория и практика. Българска школа по психоанализа, гр. Варна.

6. Цитирано в: Рашков, Г. Р. (2019). АСПЕКТИ НА КОНФЛИКТНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СЕМЕЙСТВОТО. В: Форум „Системна практика 2019“ Българска асоциация по фамилна терапия.организиран от Българска асоциация по фамилна терапия, Център “Есенс”, ул. “6-ти септември” 37, София.

3. Цитирано в: Dermendzieva, S., G.Dyankova, V.Vardareva (2018), "Аз съм гражданин на …? (теоретико-приложни аспекти на подхода „Образование за европейско гражданство“ в детската градина), (в съавторство). // В: KNOWLEDGE-International journal Scientific papers Vol. 22.3., Institute of Knowledge Management, Skopje, с. 683-688, Global Impact and Quality Factor 1.322., р. 684, ISSN 1857-923X

4. Цитирано в: Dyankova, G., S. Dermendzieva (2018), Atributive functions of speech activity the childhood teacher for stimulating the social competence in the child at pre-school age. KNOWLEDGE-International journal Scientific papers Vol.26.2., September, 2018. pp. 521-526. Institute of Knowledge Management-Skopje. ISSN 1857-923X (for e-version) ISSN 2545-4439 (for printed version) (Global Impact and Quality Factor 1.322 (2016), Global Impact and Quality Factor 1.023 (2015)) р.522

2. Цитирано в: Стоянов, Ив. и колектив (2017) Социални умения и близки до тях понятия. В: Помагало по мотивационно обучение на неактивни младежи. Проект "Повярвай в себе си", Изд. Фабер - 2017, ISBN 978-619-00-0685-5, c. 67.

1. Цитирано в: Дянкова, Г. Толерантност в делничност и празничност: Методически алгоритъм за неформално образование е иновативни професионални умения на учителя за междуетническа толерантност в детската градина, 2015. Изд. Фараго, София, с. 74. ISBN 978-619-206-015-2 COBISS.BG-ID 1272947428

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/