Модел за групова психокорекционна работа с малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви и престъпления (програмен подход „Имам избор”)


Тасевска, Даниела (2010) Модел за групова психокорекционна работа с малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви и престъпления (програмен подход „Имам избор”) Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с.48-76; Книжна поредица „Диоген” Психология 2010: Актуални въпроси, съст. Кр. Йонкова ISBN 978-954-524-766-8 COBISS.BG-ID 1235535588


 
  Студия
 психокорекционна интервенция, противообествени прояви, девиантно поведение


Социални, стопански и правни науки Психология
Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  13092
 Даниела Тасевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/