Психологически аспекти на уменията за създаване на лична социална мрежа при младежи, напускащи социална институция.


Тасевска, Даниела (2009) Психологически аспекти на уменията за създаване на лична социална мрежа при младежи, напускащи социална институция. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, Книжна поредица „Диоген”, Психология 2009, съст. Г. Маджаров с. 89-100 ISBN 978-954-524-723-1 COBISS.BG-ID 1234248164


 В публикацията се разглежда проблема за социалните дефицити на младежи, напускащи социални институции, относно уменията за социална интеграция и професионална реализация. Предлага се модел за създаване на социална мрежа за подкрепа на младежи в социален риск към автономен живот.
  Студия
 социални умения за живот, социални институции, социална мрежа, себеутвръждаване


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  13091
 Даниела Тасевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/