Аспекти на българския методически принос към проблема “готовност на децата за училище"


Тасевска, Даниела (2011) Аспекти на българския методически принос към проблема “готовност на децата за училище" Изд. БОН – Благоевград, 2011, В Сборник „Съвременни тенденции на предучилищното възпитание”, с.34-38. ISBN 978-954-395-061-4 УДК 373.2(063), COBISS.BG-ID1244271844


 В статията се идентифицират проблемите на децата при постъпвахе в първи клас.
  Статия
 готовност за училище, адаптация в училищна среда


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  13078
 Даниела Тасевска

1. Цитирано в: Дянкова, Г. (2019) ДЕТСКАТА ГРАДИНА В КОНТЕКСТА НА СОЦИАЛНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ГЛОБАЛИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС. Сп. Педагогика, 711-724 (стр. 721).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/