Психологически аспекти на европейска идентичност в юношеска възраст.


Тасевска, Даниела (2008) Психологически аспекти на европейска идентичност в юношеска възраст. Потеров, Р., съст., Интеркултурен диалог и интеграция.Годишник Том VI. Факултет по изкуства „Неофит Рилски”, Благоевград, 2006, с. 93-96 ISBIN 10: 978-954-680-568-3 COBISS.BG-ID 1230046436


 европейска идентичност; юношеска възраст.
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  13075
 Даниела Тасевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/