Същност на социалните умения за осъществяване на себепромяната.


Тасевска, Даниела (2007) Същност на социалните умения за осъществяване на себепромяната. В: III Мiжнародна науково-практична Iнтернет-конференцiя, Мелiтопольский дерижавний педагогiчний унiверситет, 2007.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  13067
 Даниела Тасевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/