SOS семейства в криза. Психологическа подкрепа на дисфункционални семейства за ефективно родителство.


Тасевска, Даниела (2008) SOS семейства в криза. Психологическа подкрепа на дисфункционални семейства за ефективно родителство. В: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2008, 228 стр. ISBN 978-954-524-653-1 COBISS.BG-ID 1229331684


 Книгата представя проблемите на съвременното семейство. Поставя на обсъждане ключови житейски въпроси за постигане на хармонични отношения в семейната ситема. Задава рамката на професионалната психологическа работа с дисфункционални семейства. Предлага решения за формиране на подителска компетентност в управлението на конфликтите в семейната комуникация.
  Монография
 семейство; дисфункционално семейство; жизнен цикъл на семейството.


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  13056
 Даниела Тасевска

2. Цитирано в: Рашков, Г. Р. (2019) Военна фамилна терапия. В: Национална научнопрактическа конференция по Психология. Теория и практика. Сборник с доклади, част 2.ISSN 2367-508X

3. Цитирано в: Dermendzhieva, H. S. and Tasevska, H. D. Influence of Culture on Family Roles and Efficiency of Family Communication in Incomplete Families. Psychological, Medical, and Educational Aspects of Wellbeing Among The Groups and Individuals in Societal Tranzition. Thematic Collection of Papers of International Significance. Kosovska Mitrovica, 2019, p. 1-376, ISBN 978-86-6349-138-0

1. Цитирано в: Младенова, М. Театралното изкуство като средство за преодоляване на специфични проблеми на деца, лишени от родителски грижи. В: Сборник от Юбилейна национална научна конференция с международно участие "Човекът и вселената", Съюз на учените - клон Смолян. Сборник доклади, I част "Хуманитарни науки - педагигика, история, общество". Смолян, 2011г., с.191. ISBN 978-954-397-025-4

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/