SOS семейства в криза. Психологическа подкрепа на дисфункционални семейства за ефективно родителство. УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2008г., c. 219, ISBN 978-954-524-653-1


Тасевска, Даниела (2008) SOS семейства в криза. Психологическа подкрепа на дисфункционални семейства за ефективно родителство. УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2008г., c. 219, ISBN 978-954-524-653-1 В: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2008, 228 стр. ISBN 978-954-524-653-1 COBISS.BG-ID 1229331684


 Книгата представя проблемите на съвременното семейство. Поставя на обсъждане ключови житейски въпроси за постигане на хармонични отношения в семейната ситема. Задава рамката на професионалната психологическа работа с дисфункционални семейства. Предлага решения за формиране на подителска компетентност в управлението на конфликтите в семейната комуникация.
  Монография
 семейство; дисфункционално семейство; жизнен цикъл на семейството.


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  13056
 Даниела Тасевска

2. 4. Цитирано от: SOS семейства в криза. Психологическа подкрепа на дисфункционални семейства за ефективно родителство. УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2011г., 228 стр. ISBN 978-954-524-653-1 COBISS.BG-ID 1229331684 Цитирано в: Дерменджиева, С. Изследване на самооценката в предучилищна възраст по метода „case study“. В: Диалог на педагогическите компетенции. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2012, с. 70. ISBN 978-954-524-839-9. COBISS.BG-ID 1246143972

1. Цитирано от: SOS семейства в криза. Психологияеска подкрепа на дисфункционални семейства за ефективно родителство. УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2011г., 228 стр. ISBN 978-954-524-653-1 COBISS.BG-ID1229331684 Цитирано в: Младенова, М. Театралното изкуство като средство за преодоляване на специфични проблеми на деца, лишени от родителски грижи. В: Сборник от Юбилейна национална научна конференция с международно участие "Човекът и вселената", Съюз на учените - клон Смолян. Сборник доклади, I част "Хуманитарни науки - педагигика, история, общество". Смолян, 2011г., с.191. ISBN 978-954-397-025-4

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/