Театрална лаборатория за психосоциално развитие в училищна възраст


Тасевска, Даниела (2011) Театрална лаборатория за психосоциално развитие в училищна възраст Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 191 стр., ISBN 978-954-524-804-7


 В монографията се анализират проблемите на развитието на личността през училищната епоха. Предлага се модел за психосоциална работа с ученици с проблемно поведение. Вниманието е фокусирано върху необходимостта от създаване на театрална лаборатория като неформална образователна инициатива, която всякоучилище може да предприеме и ефективно да се стимулира психосоциалното развитие на учениците. Психосоциалният ресурс, който носи правенето на театър в училище, се състои в стимулирането на вътрешна интерпретация на стимулния материал, с който ученикът взаимодейства. Посредством нея ученикът емпирично се учи за разбиране на собствената си индивидуалност. Активното включване на учениците в театрална лаборатория съдържателно и методически предпоставя защитено и същевременно автентично експериментиране на нови поведенчески модели и преживяване силата на себеутвърждаването в условни ситуации като първооснова за създаване на индивидуални стратегии за справяне с житейски затруднения и проблеми.
  Монография
 субект-субектни отношения; проблемно поведение; театрална лаборатория.


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  13055
 Даниела Тасевска

3. Цитирано в: Янакиева Е., Н. Михайлов (2018) Сугестопедията като елемент от проактивната образователна среда в професионалната подготовка на детските учители. – Knowledge. International Journal. Scientific Papers, Vol. 23.1. Institute of Knowledge Management, Skopje, 2018, рр. 75-82, ISSN 1857-923X Global Impactand Quality Factor 1.322. с. 80.

2. Цитирано в: Симова Р., Ив. Данова. Използване на елементи от образователния театър в системата на задължителната предучилищна подготовка. В: Сб. Детската градина – отговорност за бъдещето. Областна конференция, посветена на 130-годишнината от създаването на първата детска градина в България. Състав. Божидар Ангелов и др., науч. ред. Гергана Дянкова. Враца: Принт, 2013, с. 138-142. ISBN 978-619-7102-07-9; УДК 373.24(497.2)(063), 372.3(497.2)(063); COBISS.BG-ID 1261853668

1. Цитирано в: Витанова, Н. Възгледи на учениците за правото, закона и наказанията. – Педагогика, 2012, LXXXIV, бр. 9, с. 1519. ISSN 1314-8540 (online), ISSN 0861-3982 (print)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/