Практикум по психологическо консултиране в училище


Тасевска, Даниела (2008) Практикум по психологическо консултиране в училище В: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008. ISBN 978-954-524-635-7 COBISS.BG-ID 1228219364


 Типично развитие по възрастова група; Преглед на развитието от детство до зряла възраст
  Книга
 субект-субектни отношения; проблемно поведение; мотивация за учене; кариерно развитие; психолог-консултант.


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  13048
 Даниела Тасевска

1. 6. Цитирано от: Практикум по психологическо консултиране в училище. Велико Търново. Унив. Изд. „Св. Св. Кирил и Методий“, 2008, стр.152, ISBN 978-954-524-635-7 COBISS.BG-ID 1228219364 Цитирано в: Калинова, Ил. Кариерното консултиране в училище – ефективен начин за откриване и мотивиране. В: Учителят: призвание, компетентност, признание. ДИУУ на СУ „Св. Кл. Охридски”, 2011, с. 65 ISSN 1312-899X http://www.diuu.bg/ispisanie/Esenen_forum/DIUU_Esenen_nauchno-obrazovatelen_forum_dokladi.pdf НРС (www.nacid.bg)

2. 8. Цитирано от: Практикум по психологическо консултиране в училище. Велико Търново. Унив. Изд. „Св. Св. Кирил и Методий“, 2008, стр.152, ISBN 978-954-524-635-7 COBISS.BG-ID 1228219364 Цитирано в: Дянкова Г. Театрализираните дейности като педагогически проекции на театралното изкуство за репетиране на поведенчески модели. В: Колективна монография, Психология 2011: актуални въпроси. Съставител: доц. д-р Красимира Петрова, Университетско издание “Св. св. Кирил и Методий“, ВТ, 2012, с. 180.ISBN 978-954-524-836-8 COBISS.BG-ID 1246030052

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/