Компетентностно-базирана програма за формиране здравословен стил на живот на учениците от началното училище


Ангелова, Светлана (2017) Компетентностно-базирана програма за формиране здравословен стил на живот на учениците от началното училище Педагогика, 2017, 89 (6), с. 759-771. Print ISSN 0861–3982, Online ISSN 1314–8540 [Инд./Реф. в: Web of Science] COBISS.BG-ID - 1119662308


 Статията представя релацията „здравно образование – здравословен стил на живот – здраве“ при децата от началното училище в съдържателен и нормативен ракурс. В съдържателно отношение, здравословният стил на живот се определя като поведение, съответстващо на съвременната парадигма за здравето и причинно-следствените корелации между начина на живот на детето и неговия здравен статус. Здравето се анализира през призмата на синтезното себепознание, като допринасящо за бъдещи трансформации на индивида в нагласите му към здравето. Нормативно зададеният здравословен стил на живот се проследява в полето на ключовите компетентности, като се защитава разбирането, че здравословния стил на живот следва да бъде интерпретиран на равнището на метакомпетентност. Метакомпетентностната перспектива се защитава в контекста на Европейската реферативна рамка за ключови компетентности и нейните проекции в българската образователна среда. Предлага се компетентностно-базирана програма за изграждане на здравословен стил на живот на децата в началното училище, която се основава на избор и взаимодействие (интеграция) с ключовите компетентности в рамките на релацията „човек – общество – природа“, регламентирани чрез Държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка.
  Статия
 healthy lifestyle, key competencies, health education, health
 Издадено
  13020
 Светлана Ангелова

4. Цитиране на стр. 101 в: Господинов, В., Йорданова, Б. Учебно помагало за семинарни упражнения по Теория на възпитанието. Рецензенти С. Чавдарова – Костова, С. Попова, София: Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”, 2019, ISBN 978-954-07-4708-8

1. Цитиране на стр. 108 в: Йорданова, Б. Здравното образование на студентите педагози. Сб. „Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование – традиции и иновации. Ред. Е. Рангелова. Габрово: Екс- прес, 2018, с. 107-110. ISBN 978-954-490-606-1, COBISS.BG-ID - 1287127780

2. Цитиране на стр. 420 в: Йорданова, Б. Ролята на учителя за формиране здравословен стил на живот в начална училищна възраст. Сб. „130 години Университетска педагогика“, Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, ноември 2018. Ред. Я. Мерджанова и др., София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2018, с. 419-425. ISBN: 978-954-013930-2, COBISS.BG-ID – 1290331876

3. Цитиране на стр. 424 в: Йорданова, Б. Ролята на учителя за формиране здравословен стил на живот в начална училищна възраст. Сб. „130 години Университетска педагогика“, Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, ноември 2018. Ред. Я. Мерджанова и др., София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2019, с. 419-425. ISBN: 978-954-013930-2, COBISS.BG-ID – 1290331876

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/