Проект-базираното обучение и постиженията на учениците по природни науки


Ангелова, Светлана (2015) Проект-базираното обучение и постиженията на учениците по природни науки Сб. "Резюмета на доклади и научни съобщения, 46-та Национална конференция по химия с международно участие: Изграждане на конструктивистка учебна среда и възраждане на химичния експеримент в училище. Ред. А. Тафрова - Григорова, София: Фонд “Научни изследвания”, СУ „Св. Климент Охридски“, 2015, с. 33.


 За да бъдат успешни в ученето си и за да могат да постигат очакваните резултати, учениците трябва да се чувстват мотивирани. Предизвикателство за съвременното обучение по природни науки, е търсенето на ефективни механизми за изграждане на мотивация. В тази статия се анализира влиянието на проект-базираното обучение върху мотивацията за учене на шейсет ученици от прогимназиален етап, трийсет от които изучават „Човекът и природата“ в 6 клас и трийсет – „Биология и здравно образование“ в 7 клас. Резултатите се базират на участието им в три проекта: „Мисия Кестен“, „В света на цветята“ и „Алчен за здраве“. Инструмент на изследването е структуриран въпросник – тип на айтемите: Closed questions. Анализът на резултатите показва, че участниците се интересуват от проблематиката на проектите, чийто акцент е поставен върху формиране на толерантност към природата, към всичко живо в частност и на тази база се чувстват мотивирани за учене. Те определят като необходимо участието си в проекти и предвид опосредстваните от това участие ефекти, преобладаващо свързани с преодоляване на стереотипите в обучението и възможностите им за изява в качествено различна образователна среда.
  Доклад
 проект-базирано обучение, мотивация, природни науки
 Издадено
  13017
 Светлана Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/