Изследване влиянието на проект-базираното обучение върху мотивацията за учене по природни науки


Ангелова, Светлана (2015) Изследване влиянието на проект-базираното обучение върху мотивацията за учене по природни науки Сб. "Резюмета на доклади и научни съобщения, 46-та Национална конференция по химия с международно участие: Изграждане на конструктивистка учебна среда и възраждане на химичния експеримент в училище. Ред. А. Тафрова - Григорова, София: Фонд “Научни изследвания”, СУ „Св. Климент Охридски“, 2015, с. 33.


 В доклада се поставя акцент върху резултатите от проучване мнението на ученици за влиянието на проект-базираното обучение върху постиженията им по природни науки. Обект на изследването са общо сто и двайсет ученици от 6 и 7 клас, изучаващи предметите „Човекът и природата“, и „Биология и здравно образование“ с еднакъв хорариум по предметите. От тях, шейсет шестокласници и седмокласници са участвали в последователните етапи по реализирането на три проекта. Останалите шейсет ученици от 6 и 7 клас не са включвани в проектна дейност. Методиката на това изследване включва качествен метод за събиране на данни: анализ на документи и нестандартизирани тестове, за определяне на постиженията на учениците след приключване на обучението им по съответния предмет и количествен метод: структуриран въпросник, тип на айтемите – Closed questions. Съчетаването на количествени и качествени методи за събиране и обработка на данни при използването на различни източници на информация е необходимо, с цел постигане обективност на резултатите от изследването. Тези резултати по категоричен начин показват положителния ефект от прилагането на проектната работа, по отношение регистрираните по-високи постижения по природни науки на участващите в проекти. Учениците определят активното участие в дейностите по реализиране на проектите като ключов фактор за успеха си. Сред значимите фактори също са спецификата на субектното взаимодействие и разчупването на традиционния образователен модел.
  Доклад
 постижения на учениците, проект-базирано обучение, природни науки
 Издадено
  13016
 Светлана Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/