Звуко-энергийное проявление Истины и Благости в творчестве Г. И. Уствольской.


Булева-Петрова, Марияна (2016) Звуко-энергийное проявление Истины и Благости в творчестве Г. И. Уствольской. - В: Приношение Галине Уствольской, Борису Тищенко. Санкт-Петербург: РГПУ им. А.И.Герцена, 2016, с. 37-52. ISBN 978-5-8064-2332-1


 В статията се разглеждат принципите и семантиката на звуковисочинната организация в музиката на Галина Устволская
  Статия
 Уствольская, звуко-энергийное, звуковысотная организация, метатональность, аффективная инструментация


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  12972
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/