Информатизация на социалната среда и възможности за преодоляване на социалната изолация


Дерменджиева, София (2006) Информатизация на социалната среда и възможности за преодоляване на социалната изолация В: “Теоретичнi та практичнi питания культурологii”, Министерство освiти та науки Украjнi, Мелiтопольський державний педагогичнiй унiверситет, Мелiтополь, 2006.


 Обсъжда състоянието на изолация в съвременния свят, което в голяма степен засяга хора на средна възраст, които изпитват затруднения с професионалната реализация в съвременния информатизиран свят.
  Доклад
 социална изолация, социална среда, възрастни хора, маргинализирани възрастни
 Издадено
  12881
 София Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/