ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА


Тодоров, Георги (0) ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА


  В 59 чужди публикации са цитирани 28 научни труда. Научни статии и доклади - 66 броя; Авт.свид. за изобретения - 38 броя; Монографии и учебници - 32 броя; Участие в межд. проекти - 12 броя; Проекти от национално ниво - 7 броя; Научно-приложни разработки - 14.
  
 
 
  1288
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/