Университетските ценности в в развитието на Universitas Jagiellonica и Universitas Carolina през XIV-XVI век


Бузов, Вихрен (2009) Университетските ценности в в развитието на Universitas Jagiellonica и Universitas Carolina през XIV-XVI век Сб. “Ранномодерна Европа: университети, наука, хуманизъм”, Сборник от научна конференция, Съст. В. Бузов, Издателство “Абагар”, Велико Търново, с.29-59;


 UNIVERSITY VALUES IN THE DEVELOPMENT OF UNIVERSITAS JAGIELLONICA AND UNIVERSITAS CAROLINA DURING THE XIV-XVI CENTURIES Vihren Bouzov Summary In the paper are analyzed some characteristic features of the university life of the two oldest universities in Easter Europe during the XIV-XVI centuries – Universitas Carolina (Charles’ University in Prague, founded in 1347) and Universitas Jagiellonica (Jagiellonian University in Cracow, founded in 1364). A special emphasis is laid upon the forms of teaching and learning practices, on the development of scientific researches and functioning of the university colleges. Some very important university values can be demonstrated in their university life. The development of the two universities falls under the influence of some humanistic ideas.
  Част от книга / Глава от книга
 Early Modern Universities, Jagiellonian University, values and university life


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия

Humanities
Humanities Philosophy

 Издадено
  12861
 Вихрен Бузов

1. Цитиране на статия от сборника с името на сборника: The Oxford Handbook of Early Modern European History, 1350-1750, Том 1 (ed. Hamish M. Scott), p.240

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/