"Нови пътища за изграждане на общество на солидарността в България"


Бузов, Вихрен (2016) "Нови пътища за изграждане на общество на солидарността в България" "Морал и етика на солидарността в българското общество", съст. Е. Маринова, М. Мизов, Фондация "Солидарно общество", 2016, с.118-128, ISBN 978-619-160-604-7


 Пътят за намиране на нови основания за едно общество на солидарността е към развитие на идеите за съпричастност и солидарност сред основните общности в българското общест- во, които могат да достигнат до тях чрез обсъждане на положи- телните страни на съвместния живот и на реализацията на тех- ните общи корпоративни интереси. Те са потъпкани от корпо- ративните субекти, от бюрокрацията, които се опитват да уп- ражняват реалната власт в държавата от компрадорски тип и заслужават колективен отговор, изискват високо гражданско самосъзнание и демократичен дух.Интернет и социалните мрежи са може би единствената естествена среда, която може да обедини хората за съпротива срещу тази глобална доминация. Чрез свободната комуника- ция на привържениците на социалната глобализация се ражда глобалното гражданско общество, което се противопоставя на злоупотребата с власт на политическите и икономическите ели- ти, на глобалната несправедливост. Свободната комуникация в социалните мрежи и колективните протести в рамките на на- ционалното и глобалното гражданско общество могат да дове- дат до утвърждаването на едни по-автентични ценности на со- лидарност и сътрудничество.
  Статия
 солидарност, комунитаризъм, общество на солидарността


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  12857
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/