Градът на хиперконсуматорите


Христова, Христина (2017) Градът на хиперконсуматорите В: Медиите на 21 век - онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата, 6 февруари 2017 г., 13 стр., ISSN 1314-3794


 В статията се разглежда взаимовръзката между художествените и комуникационните аспекти на урбанистичната среда и моделите на потребление в условията на хиперконсуматорското общество. Фокусът се поставя върху значението на определени проекти и тенденции в културното развитие през новото столетие. Изследването се основава на теорията за хипермодерните времена на Жил Липовецки и на концепцията за града като информационно пространство и художествен продукт.
  Статия
 град, хиперконсуматорско общество, хипермодерни времена, съучастие, арт територия


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  12853
 Христина Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/