Theoretical аnd Methodological Aspects оf The Regional Social – Economical Geography.


Дерменджиева, Стела (2012) Theoretical аnd Methodological Aspects оf The Regional Social – Economical Geography. Annual of K. Preslavski University of Shumen. Vol. XXI B4, Faculty of Natural Scirnces. Eerth Sciences,"Bishop Konstantin Preslavsky" University Press, Shumen, 2012, p. 4-13. ISSN 1311-834X


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  12821
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/