Методиката на обучението по география и съвременното географско образование.


Дерменджиева, Стела (2010) Методиката на обучението по география и съвременното географско образование. Сб. от Научна конференция "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа". Велико Търново, 27 ноември 2010. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: ИВИС, 2010, с. 316-334. ISBN 978-954-8387-84-2 COBISS.BG-ID 1239721444


 
  Доклад
 
 Издадено
  12806
 Стела Дерменджиева

2. Владева, Росица. Съвременни аспекти на системата „Обучение по география“, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2016, 182 с. ISBN 978-619-201-086-7 COBISS.BG-ID 1277292772

1. Димитрова, Б. Дисертационен труд "Теоретико-методологичен анализ на образователния процес по география и компетентността на учителя", В. Търново, 2015, ВТ-16 4-0013/29.03.2016

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/