Съвременното образование в България и географската култура.


Дерменджиева, Стела (2010) Съвременното образование в България и географската култура. Сб. от Научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет", В. Търново,6-7 ноември, 2009. Ред. Р. Кузманова-Карталова. Велико Търново, Изд. Фабер, 2010 с. 90 - 95. ISBN 978-954-400-422-4


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  12803
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/