Контролът в обучението по география в българското училище (теоретични постановки и практически проекции).


Дерменджиева, Стела (2008) Контролът в обучението по география в българското училище (теоретични постановки и практически проекции). Науковий вiсник Бердянского державного педагогiчного унiверситету №1 (Гуманiтарнi науки), Бердянськ, Украйна, с. 49 - 53. ISBN 978-966-7828-49-3


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12794
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/