Някои идеи и подходи за оценяване на постиженията на учениците по география в VII клас при раздел “България”.


Дерменджиева, Стела (2005) Някои идеи и подходи за оценяване на постиженията на учениците по география в VII клас при раздел “България”. Сб. от Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий": "Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. Велико Търново, 20 май 2003. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 362-378. ISBN 954-524-453-4 COBISS.BG-ID 123972144


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12785
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/