Базисната подготовка на учителя по география във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” – реалност и предизвикателства.


Дерменджиева, Стела (2005) Базисната подготовка на учителя по география във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” – реалност и предизвикателства. Сб. от Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий": "Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. Велико Търново, 20 май 2003. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 320-336. ISBN 954-524-453-4 COBISS.BG-ID 1043815652


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Теория и управление на образованието
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Theory and Management of Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12784
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/