Взаимоотношението геоекология – краезнание в обучението по география – аспекти на дидактическо общуване.


Дерменджиева, Стела (2003) Взаимоотношението геоекология – краезнание в обучението по география – аспекти на дидактическо общуване. Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 40, серия 9, Русе, 2003, с. 20 - 23. ISSN 1311-3321 COBISS.BG-ID 1178658276


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  12779
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/