Умението да се задават въпроси (на примера на изучаване на география на света в девети клас).


Дерменджиева, Стела (2003) Умението да се задават въпроси (на примера на изучаване на география на света в девети клас). Сборник научни трудове. Природни науки. География. Шумен: УИ“ Еп. К. Преславски”, 2003, с. 214 - 230. ISBN 954-577-139-9


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12777
 Стела Дерменджиева

1. Димитрова, Б. Пространства и граници на въпросите, които задаваме в клас (да провокираме познавателната активност на учащите) – В: Четвърта международна конференция: Балканите-език, история, култура, 2013, изд. "Ивис", В. Търново, 2015, с. 438-447, ISSN 1314-4065

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/