Моделът на взаимодействие или обучение чрез диалог, дебат и дискусия при изучаване на социално-икономическа география.


Дерменджиева, Стела (2002) Моделът на взаимодействие или обучение чрез диалог, дебат и дискусия при изучаване на социално-икономическа география. Сб. от научна конференция с международно участие "Геополитика, регионално развитие, географско образование" в памет на проф. Д. Яранов. Варна, 9-12 септември 2002. Ред. Т. Кръстев. София: Географски институт-БАН, 2002, с.333-348. ISBN 954-9531-09-0


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  12772
 Стела Дерменджиева

1. Цанкова, Люсила. Възникване и развитие на географията като учебен предмет в средното училище и на дидактиката на географията като наука. –В: Го д и ш н и к на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Геолого-географски факултет книга 2 – география, Том 103, 2012, с. 337-369. ISSN 0324-2579

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/