Моделът на критическо мислене в рамките на учебната програма. Стратегии за развитие на критическото мислене.


Дерменджиева, Стела (2002) Моделът на критическо мислене в рамките на учебната програма. Стратегии за развитие на критическото мислене. Методи за реализиране на гражданско образование чрез обучението по история, география, химия и биология, В. Търново, УИ “Св. Св. Кирил и Методий”, 2002, с. 27 - 50. ISBN 954-524-332-5 COBISS.BG-ID 1039095524


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки Теория и управление на образованието

Social sciences, economic sciences and law Theory and Management of Education

 Издадено
  12770
 Стела Дерменджиева

1. Димитрова, Б.Теоретико-методологичен анализ на образователния процес по география и компетентността на учителя, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", дисертация, 2015. ВТ16 4-0013/29.03.2016

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/