Стимулиране на активно учене и критическо мислене при обучението на студентите.


Дерменджиева, Стела (2002) Стимулиране на активно учене и критическо мислене при обучението на студентите. Педагогически алманах. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2002, с. 153 - 161. ISBN 1310-358X


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12768
 Стела Дерменджиева

1. Димитрова, Б. Дисертационен труд "Теоретико-методологичен анализ на образователния процес по география и компетентността на учителя", В. Търново, 2015, Т-16 4-0013/29.03.2016

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/