Стимулиране на активно учене и критическо мислене при обучението на студентите.


Дерменджиева, Стела (2002) Стимулиране на активно учене и критическо мислене при обучението на студентите. Педагогически алманах. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2002, с. 153 - 161. ISBN 1310-358X


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12768
 Стела Дерменджиева

1. Димитрова, Б. Дисертационен труд "Теоретико-методологичен анализ на образователния процес по география и компетентността на учителя", В. Търново, 2015, Т-16 4-0013/29.03.2016

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/