Относно подготовката на преподавателски кадри по география във висшето училище.


Дерменджиева, Стела (2000) Относно подготовката на преподавателски кадри по география във висшето училище. –В: Проблеми на географията, 2000, № 1-4, с. 221 - 228. ISSN 0204-7209 COBISS.BG-ID 1158010852


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Теория и управление на образованието
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Theory and Management of Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12762
 Стела Дерменджиева

2. Димитрова, Б. Дисертационен труд "Теоретико-методологичен анализ на образователния процес по география и компетентността на учителя", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, дисертация, ВТ.16 4-0013/29.03.2016

1. Станчева, Николинка. Симулациите и игрите в обучението по география и икономика в прогимназиален етап (5-8 клас). –В: Географски хоризонти, УИ, „Епископ Константин Преславски“, Шумен, , с. 96-105, 2014, ISBN 978-954-577-997-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/