Изследователският метод в обучението по регионална география на света.


Дерменджиева, Стела (1999) Изследователският метод в обучението по регионална география на света. Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Т. 37, серия 6, Право, бизнес, мениджмънт, Русе, 1999, с. 76 - 82. ISSN 1311-3321


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  12754
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/