Модел на изследователски проект в обучението по география на балканските страни.


Дерменджиева, Стела (1998) Модел на изследователски проект в обучението по география на балканските страни. –В: Обучението по география, № 4-6, 1998, с. 48 - 51. ISSN 0204-6849 COBISS.BG-ID 1140699876


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  12752
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/