Регионалната география на света като научно и приложно знание.


Дерменджиева, Стела (1998) Регионалната география на света като научно и приложно знание. –В: Общества в преход. Трета международна конференция. В. Търново, с. 127 - 139.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  12751
 Стела Дерменджиева

1. Дерменджиев, А. Социална и културна география. Анали(зи), контекст(и), (с)мисли. ИВИС, В. Търново, 400 с. ISBN 978-619-205-091-7 COBISS.BG-ID 1288453092

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/