За ролята на подражателните игри и техники в учебния процес по география.За ролята на подражателните игри и техники в учебния процес по география.


Дерменджиева, Стела (1998) За ролята на подражателните игри и техники в учебния процес по география.За ролята на подражателните игри и техники в учебния процес по география. Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, 2, Книга – География, 1998, с. 91 - 104. ISSN 0204-6369 COBISS.BG-ID 1146529508


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12749
 Стела Дерменджиева

2. Цанкова, Люсила. Възникване и развитие на географията като учебен предмет в средното училище и на дидактиката на географията като наука. –В: Го д и ш н и к на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Геолого-географски факултет книга 2 – география, Том 103, , 2102, с. 337-369. ISSN 0324-2579

1. Колева, Орнела. Нетрадиционни методи на обучение - педагогически и методически аспекти. -В: Геополитика, регионално развитие, географско образование. Научна конференция в памет на проф. д-р Димитър Ярянаов, С., 2002, с. 349-355, ISBN 954-9531-09-0

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/