Изучаване на родното селище в обучението по география на България. Източници и организация.


Дерменджиева, Стела (1995) Изучаване на родното селище в обучението по география на България. Източници и организация. – В: Проблеми на регионалното развитие на България. В. Търново.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  12748
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/