За подготовката на студентите по география във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.


Дерменджиева, Стела (1992) За подготовката на студентите по география във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Сб. от юбилейна научно-практическа конференция "Проблеми на образованието в демократизиращото се общество". Смолян, 28-29 май 1992. Ред. П. Петров. Смолян: ДФ "Кайнадина", 1992, с.154-155.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12740
 Стела Дерменджиева

1. Димитрова, Б. Теоретико-методологичен анализ на образователния процес по география и компетентността на учителя, дисертация, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, ВТ-16 4.0013/29.03.2016

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/