Специалността “География и геоекология” – със свой принос при решаването на екологичните проблеми.


Дерменджиева, Стела (1992) Специалността “География и геоекология” – със свой принос при решаването на екологичните проблеми. Сб. доклади "Как да решим екопроблемите на България". Велико Търново, май 1992. Съст. Г. Матеев. Велико Търново: Изд. "Сириус-4" с. 95-99.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12737
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/