Възможности за екологизация на обучението на студентите от специалност “История и география” във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.


Дерменджиева, Стела (1990) Възможности за екологизация на обучението на студентите от специалност “История и география” във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Сб. от втора научна конференция "Актуални проблеми по опазване на околната среда ЕКО-Русе 90". Русе, 24-26 септември 1990. Русе: СУБ - Русе, 1990, с. 33-34.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12723
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/