География на света. В географски миниатюри, анализи, прогнози.


Дерменджиева, Стела (1997) География на света. В географски миниатюри, анализи, прогнози. Велико Търново: Faber, 1997, 184 с. ISBN 954-9541-19-3 COBISS.BG-ID 1034542308


 
  Книга
 книга


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  12718
 Стела Дерменджиева

1. Великов, В., Е. Стоянов, М. Стоянова. Туристически ресурси на света. УИ „Константин Преславски”, Шумен, 2005, 356 с. ISBN 954-577-301-4

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/