"Ние сме видели и докоснали": прекият контакт с мощите на мъчениците, като важен фактор за формиране на раннохристиянската храмова архитектура //


Енчев, Тодор (2014) "Ние сме видели и докоснали": прекият контакт с мощите на мъчениците, като важен фактор за формиране на раннохристиянската храмова архитектура // Средновековният човек и неговия свят. Сборник в чест на 70-та годишнина на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов / Росина Костова. - Велико Търново: Фабер, 2014, с. 717-734. ISBN: 978-619-00-0108-9.


 The article represents main aspects of the early Christian worship towards the relics of mar - tyrs, as well as the characteristic features of buildings erected over their homes. Special attention is paid to the interaction of the Christians with the relics, describing two types of contact – visual and tactile contact, the last being of “supreme worth” to the worshipers. Given are examples of various architectural solutions, the aim of which is to provide Christians with access to the martyrs’ relics on the one hand, and on the other – to protect the last from negligent worshipers.
  Статия
 мъченици, мощи, раннохристиянска, архитeктура, контакт,


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities
Humanities History and Archeology
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  12706
 Тодор Енчев

3. Досева, Ива. Антична остотека и раннохристиянски саркофаг: отвъд предвидената функция// Од паганство до христиjанство - От езичество към християнство / Вера Битракова Грозданова, Юлия Вълева. - Скопjе-София: Македонска академиjа на науките и уметностите, Българска академия на науките, 2018, с. 205-231. ISBN 978-608-203-233-7.

4. Луческа, Ели. Култот кон светите мошти на териториjата на Македониja. Прилеп: Институт за старословенска култура, 2018. - 232 стр. ISBN 978-608-4523-13-0 [5].

1. Луческа, Ели. По трагите на преданието "Манастир Св. Андониjа во г. Бер (Верга)" запишано от Марко К Цепенков. Фолклорно хагиолошки паралели. - Balcanoslavica vol. 40-44 (2015), с. 81-87. - 1 цитиране.

2. Špehar Olga, Private piety or collective worship in early Christian Martyria. Late Antique Naissus Case study, ЗОГРАФ 39 (2015) [1–10]. 4 цитирания.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/