МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В 1. – 4. КЛАС НАЧАЛНО ОГРАМОТЯВАНЕ


Мандева, Марианна (2017) МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В 1. – 4. КЛАС НАЧАЛНО ОГРАМОТЯВАНЕ В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий"


 В учебника се разглеждат актуални проблеми на обучението по български език и литература - 1. – 4. клас. Фокусът е върху началното ниво на ограмотяване на българския ученик. Адресиран е най-пряко към студенти от специалностите „Предучилищна и начална училищна педагогика” и „Начална училищна педагогика и чужд език”, ОКС „бакалавър, но би могъл успешно да се ползва и при обучения за придобиване на ОКС „магистър” (по посочените специалности), за повишаване квалификацията на педагогически специалисти и др. Учебникът би бил полезен също на докторанти и постдокторанти, начални учители и образователни експерти, филолози и педагози, желаещи да подобрят професионалните си компетентности по информален път.
  Учебник / Учебно помагало
 ограмотяване, начална училищна възраст
 Издадено
  12703
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/