Давидов, Д. Изследване на специални двигателни навици и умения, като елементи на моментната физическа готовност за действие в нестандартни ситуации. „Спорт и сигурност“, доклади от четвърта научна конференция, НСА „В. Левски“, 18-19 май 2016 г. Редактор: Татяна Пунева. Издателство НСА ПРЕС София 2016 г., с.53-57. ISSN:2367-914Х


Давидов, Димитър (2016) Давидов, Д. Изследване на специални двигателни навици и умения, като елементи на моментната физическа готовност за действие в нестандартни ситуации. „Спорт и сигурност“, доклади от четвърта научна конференция, НСА „В. Левски“, 18-19 май 2016 г. Редактор: Татяна Пунева. Издателство НСА ПРЕС София 2016 г., с.53-57. ISSN:2367-914Х Издателство НСА ПРЕС София 2016 г., (стр. 53-57), ISSN:2367-914Х


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12699
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/