Формиране и мотивиране на аналитичен диригентски подход към партитурата у студентите от специалност ПОМ. - Сб. от Юбилейна маждународна научна конференция "Образование и изкуство", Шумен, 14-15 май 2004. Ред. Анастасия Атанасова - Вукова, Димитър Игнатовски, Янка Тоцева. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2004, т.2, с. 524-529. ISBN 954-577-216-6


Славова, Цветелина (2004) Формиране и мотивиране на аналитичен диригентски подход към партитурата у студентите от специалност ПОМ. - Сб. от Юбилейна маждународна научна конференция "Образование и изкуство", Шумен, 14-15 май 2004. Ред. Анастасия Атанасова - Вукова, Димитър Игнатовски, Янка Тоцева. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2004, т.2, с. 524-529. ISBN 954-577-216-6 Сб. "Образование и изкуство" Т. 2, Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2004, ISBN 954-577-216-6


 Доклад от Международна юбилейна научна конференция, посветена на 20 години от създаването на Педагогическия факултет на Шуменския университет
  Доклад
 диригентски подход, диригентски анализ, партитура


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  1269
 Цветелина Славова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/