Давидов, Д. Повишаване на физическата подготовка на студенти от НВУ «В. Левски» чрез нетрадиционни средства. Сборник доклади от годишната университетска научната конференция 20-21 октомври 2016 г. Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», Велико Търново, 2016 г. с. 204-212. ISSN 2367-7481 (електронно издание).


Давидов, Димитър (2016) Давидов, Д. Повишаване на физическата подготовка на студенти от НВУ «В. Левски» чрез нетрадиционни средства. Сборник доклади от годишната университетска научната конференция 20-21 октомври 2016 г. Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», Велико Търново, 2016 г. с. 204-212. ISSN 2367-7481 (електронно издание). Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», 2016 г. (с. 204-212) ISSN 2367-7481


 В практическите занятия по физическа подготовка в НВУ "В. Левски, наред с развитието на основните двигателни качества и усъвършенстването на спортно-технически елементи и действия, е застъпена и задача за формиране на психо-физическа готовност за действие в сложни ситуации. За изпълнението на тази задача се използват специфични, нетрадиционни методи и средства на работа сред студентите, с които могат да се формират важни навици и умения необходими за адекватното им реагиране в различни нестандартни ситуации. Предвидени са раздели от преодоляване на препятствия, „ръкопашен бой“, туризъм, специализирани игри, гимнастика и др. Във всяка задача за изпълнение наред с двигателното усилие присъства и в определена степен психическо напрежение. Това прави предвидените упражнения специфични средства на психо-физическата подготовка, с реална приложимост в евентуални трудни и опасни ситуации от ежедневието.
  Доклад
 психо-физическа подготовка, студенти,


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12665
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/