Давидов, Д. Установяване на моментната физическата дееспособност на студенти от ВТУ. Установяване на моментната физическата дееспособност на студенти от ВТУ. Сборник доклади от годишната университетска научната конференция 20-21 октомври 2016 г. Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски»,Велико Търново, 2016 г.. с. 198-203. ISSN 2367-7481 (електронно издание).


Давидов, Димитър (2016) Давидов, Д. Установяване на моментната физическата дееспособност на студенти от ВТУ. Установяване на моментната физическата дееспособност на студенти от ВТУ. Сборник доклади от годишната университетска научната конференция 20-21 октомври 2016 г. Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски»,Велико Търново, 2016 г.. с. 198-203. ISSN 2367-7481 (електронно издание). Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», 2016 г. (стр. 198-203) ISSN 2367-7481


 От наблюдения през последните няколко години и след отчитане на резултатите от изпитите по физическо възпитание на студенти от Великотърновския университет, стигнахме до заключението, че и тази възрастова група е с понижено ниво на физическа дееспособност. За нас бе интересно да разберем дали студентите от различни специалности, влизайки във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ са с различна степен на физическа дееспособност. Така формулирахме и целта на настоящото изследване: да се установят разликите по отношение на наблюдавани три основни признака, информиращи за бързината, взривната сила на долните и горни крайници на студенти от различни специалности (факултети) от ВТУ.
  Доклад
 физическа дееспособност, студенти, физическо възпитание


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12664
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/